วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

 11 มี.ค. 2564 16:32 น.    เข้าชม 1456

          จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นหมายถึงจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะมีรูปแบบการจัดการศึกษาไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นๆในประเทศ โดยที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาที่เยาวชนมากมายไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาในภาคบังคับและยังขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ซึ่งภาครัฐได้มีการปรับรูปแบบการศึกษาให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนของทางภาครัฐเอง ได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความบกพร่อง หรือผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ด้วยเหตุผลสำคัญที่ว่าผู้ที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศนั่นเอง

          จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ส่งผลกระทบต่อการจัดการการศึกษาเป็นอย่างมาก ทำให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้จึงได้จัดตั้งโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ขึ้น นำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำและดึงความสามารถด้านกีฬาของเยาวชนในพื้นที่ มาสร้างเป็นโอกาสในชีวิตที่พวกเขาจะได้พัฒนาความสามารถเฉพาะตัวที่แท้จริง  น้องๆ เยาวชนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ แม้ผลการเรียนจะไม่ได้เป็นเลิศ แต่ล้วนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ตามคำขวัญของโครงการที่ว่า “จุดประกายความฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ”

นวัตกรรมการศึกษา สานฝันด้วยการกีฬา

          โรงเรียนต่างๆ ในโครงการเริ่มเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน สามารถขยายผลใน 12 โรงเรียน และเป็นที่น่ายินดีว่าในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในโครงการนี้จำนวนทั้งสิ้น 409 คน จาก 8 โรงเรียน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนักเรียนจากโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการ เปิดสอนในหลักสูตรโปรแกรมวิทยาศาสตร์กีฬาและโปรแกรมศิลป์ภาษาอังกฤษกีฬา บูรณาการวิชาสามัญควบคู่ไปกับทักษะการกีฬา สำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าเรียน จะต้องมีความสามารถในชนิดกีฬาที่ตนเองถนัดคนละ 1 ชนิด โดยจะมีชนิดกีฬาให้เลือกทั้งหมด 5 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ มวยไทย และกรีฑา ปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการจำนวน 231 คน

          โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้นั้นถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนได้ค้นหาตัวเองและได้พัฒนาความสามารถพิเศษไปสู่ระดับความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น การจัดรูปแบบหลักสูตรการเรียนแบบการสลับเรียน หรือ Block Course จะทำให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาความรู้พื้นฐานทีละวิชา เมื่อจบวิชาเดิมจึงเริ่มขึ้นวิชาใหม่ ทั้งนี้ก็ช่วยให้นักเรียนนั้นมีสมาธิจดจ่อกับวิชาหนึ่งนั้นได้ดียิ่งขึ้นและทำให้จบได้ง่ายขึ้นอีกด้วย อีกทั้งทำให้มีเวลาในการฝึกซ้อมกีฬามากยิ่งขึ้น ซึ่งหากน้องๆ ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์หรือว่าสายศิลป์ก็จะมีหน่วยกิตในวิชาต่างๆ ให้สามารถนำไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ โดยทางโครงการมีทุนสนับสนุนจนถึงระดับปริญญาตรี

จุดประกายความฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ

          จุดเด่นของโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เป็นโครงการที่เพิ่มประสบการณ์และมุมมองในการใช้ชีวิตร่วมด้วย ผู้เรียนต้องมาอาศัยอยู่ในรูปแบบของโรงเรียนประจำโดยโรงเรียนนาทวีวิทยาคมมีหอพักให้สำหรับผู้เรียนชายและหญิงแยกกัน มีนักเรียนชายจำนวนทั้งสิ้น 170 คน และนักเรียนหญิงจำนวน 61 คน ในแต่ละวันจะมีกิจวัตรประจำวันที่ต้องปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายของนักกีฬา เริ่มตั้งแต่ 05:00 น น้องๆ ต้องออกกำลังกายและได้รับการฝึกระเบียบวินัยจากครูฝึกทหาร จากนั้นก็ทำกิจกรรมเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08:30 น ถึง 14.30 น.

          หลังจากเรียนเสร็จน้องๆ จะต้องเตรียมตัวฝึกซ้อมกีฬาที่ตนเองถนัด จนถึงเวลา 19:00 น ในการซ้อมแต่ละครั้งนั้น น้องๆจะได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์โดยตรงหรือโค้ชนั่นเอง แต่ละประเภทกีฬาจะมีโค้ดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในทุกประเภทกีฬา มาช่วยสานฝันให้น้องๆ เพื่อต่อยอดระดับอาชีพต่อไป ซึ่งโค้ชไม่ใช่เป็นเฉพาะครู แต่จะต้องเป็นตัวแทนพ่อแม่ เป็นพี่เป็นที่ปรึกษาให้เด็กๆ  ไม่ว่า ในด้านเรื่องกีฬา การฝึกซ้อมหรือด้านการเรียน การใช้ชีวิตประจำวันในโรงเรียนแล้วจนไปถึงเวลากลับบ้านก็ดูแลเต็มที่

          การเรียนและการเล่นกีฬาที่ดีนั้น นอกจากในเรื่องของเทคนิคและทักษะที่ดีแล้วเรื่องของสุขภาพร่างกายและความสมบูรณ์ของร่างกายก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งหากว่ามีดัชนีมวลกายที่สมดุล สุขภาพที่ดี ร่างกายดี สมองดี ก็จะทำให้นักกีฬามีสติ มีสมาธิ และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและเลือกใช้เทคนิคในการแข่งขันกีฬาได้ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีนักกายภาพบำบัดและนักโภชนาการทำงานร่วมกัน เพื่อดูแลด้านอาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสมรรถนะ

          ทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดในโลกใบนี้ก็คือ คน  ดังนั้นก่อนที่เราจะพัฒนาอย่างอื่นจึงควรต้องหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนก่อนเป็นอันดับแรก จะเห็นได้ชัดเจนว่ากีฬาสามารถหล่อหลอมให้คนๆ หนึ่งมีลักษณะนิสัยที่ดี ช่วยปลูกฝังความมีวินัย การแพ้รู้ชนะรู้อภัย และการรักษากฎกติกาของสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานความเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ เป็นการสร้างเยาวชนต้นแบบที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมและเสริมสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเอง

ความคิดเห็น