วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ผู้นำจิตอาสา กับ ความสะอาด ณ ชายหาดนราทัศน์

 23 มี.ค. 2565 10:28 น.    เข้าชม 5556

          ในการทำงานใด ๆ หากหัวหน้า หรือผู้บริหารที่มีจิตอาสา ลงมาร่วมแรงร่วมใจกับลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งที่ตามมาก็คือ ความเชื่อมั่น ความรัก ความเคารพ และความศรัทธาที่ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีต่อ หัวหน้า หรือผู้บริหารก็จะเพิ่มมากขึ้น

          นอกเหนือไปจากนั้น ผู้คนที่พบเห็นการกระทำดังกล่าว ก็พลอยชื่นใจ ชื่นชมยินดี กับการกระทำของหัวหน้า หรือผู้บริหารนั้นด้วยและแน่นอนที่สุดจะนำไปสู่การสร้างความร่วมแรงร่วมใจในการจัดการกับงานเหล่านั้นให้ลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว หากงานเหล่านั้นเป็นงานที่ระดับหัวหน้า หรือ ผู้บริหารไม่จำเป็นจะต้องลงมือด้วยตนเอง เช่น งานเก็บขยะตามชายหาด เป็นต้น จะสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นมากยิ่งขึ้น

ชายหาดนราทัศน์ ต้นทุนทางธรรมชาติของจังหวัดนราธิวาส

          ชายหาดนราทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ความสวยงาม มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ทั้งทรัพยากรเพื่อการประมง ทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นชายหาดที่สวยงาม ระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล ความเจริญของชุมชน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความต้องการด้านการประมง และการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลแบบสิ้นเปลือง การท่องเที่ยวที่ขาดความรับผิดชอบ รวมถึงภัยพิบัติจากธรรมชาติก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะขยะ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อระบบนิเวศ ทั้งปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน และชายหาด และยังสร้างความเสียหายให้กับเครื่องมือประมง ทำลายทัศนียภาพที่สวยงาม ทำให้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวลดลงตามไปด้วย

นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ผู้นำจิตอาสา

          ภาพของนายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ที่ลงพื้นที่ ณ หาดนราทัศน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ร่วมกันเก็บขยะบริเวณหาดนราทัศน์ หลังจากที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้นำเด็ก ๆ มาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ในช่วงวันเด็กที่ผ่านมา โดยนายกเทศมนตรีได้ลงพื้นที่เก็บขยะด้วยตนเอง และได้ถือโอกาสนี้พบปะ ทักทายกับนักท่องเที่ยวโดยได้ฝากทุกคนให้ช่วยกันรักษาความสะอาดทิ้งขยะลงถังให้เรียบร้อย เพื่อหาดนราทัศน์ สะอาด และน่าเที่ยว พร้อมทั้งขอให้ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่จะมาเที่ยวหาดนราทัศน์ต่อไป ทั้งนี้เทศบาลเมืองนราธิวาส มีนโยบายที่จะพัฒนา ปรับปรุงหาดนราทัศน์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยได้ดำเนินการปรับปรุงไปแล้วบางส่วน เช่น การปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจะได้มีที่นั่งพักผ่อนมากยิ่งขึ้น

          การมีต้นทุนทางธรรมชาติถือเป็นสิ่งที่โชคดี และความท้าทายก็คือ จะรักษาต้นทุนเหล่านี้ ให้อยู่อย่างยั่งยืนเป็นแหล่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความยั่งยืนดังกล่าว หากได้รับการสนับสนุน และร่วมลงมือด้วยการทำตนเป็นตัวอย่าง การรักษาความยั่งยืนเหล่านั้นก็จะทรงพลังมากขึ้น

ความคิดเห็น