วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567

แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

 27 มิ.ย. 2560 19:19 น.    เข้าชม 10643

ยึดตามยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ "การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา"
ให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสอดคล้องกับ
- แผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2579)
- นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(พ.ศ.2560-2562)

ความคิดเห็น