วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567

6 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขับเคลื่อน

 27 มิ.ย. 2560 19:47 น.    เข้าชม 3988

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาศความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ความคิดเห็น