วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566

คปท. แก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7 กลุ่มภารกิจงาน

 5 ก.ค. 2560 18:09 น.    เข้าชม 4432

1. กลุ่มภารกิจ งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. กลุ่มภารกิจ งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
3. กลุ่มภารกิจ งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ เรื่องสิทธิมนุษยชน
4. กลุ่มภารกิจ งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
5. กลุ่มภารกิจ งานพัฒนา ตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. กลุ่มภารกิจ งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
7. กลุ่มภารกิจ งานแสวงหาทางออกความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ความคิดเห็น