วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

บูโดรักษ์สันติสุข กิจกรรมสำคัญ

 6 ก.ค. 2560 18:37 น.    เข้าชม 3666

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฏรบนพื้นฐานหลักปัจจัย ๔
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงบวก
- แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม
- การพิสูจน์สิทธิ์ที่ดิน และการเดินสำรวจ เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฏร
- กำหนดเขตเพื่ออนุญาตให้ราษฏรสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้อง
- ออกเอกสารสิทธิ์ให้กับราชฏรสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการย้ายออกนอกพื้นที่เขตอุทยานฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
- ดำเนินการกับกลุ่มผู้เข้าทำประโยชน์และวางมาตราการป้องกันการบุกรุกในอนาคต

ความคิดเห็น