วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้

 11 ก.ค. 2560 18:50 น.    เข้าชม 3389

"สร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หากแต่มีความสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจังให้ได้มีโอกาสฝึกวิชาชีพ และฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรมตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ"

ความคิดเห็น