วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

 12 ก.ค. 2560 19:05 น.    เข้าชม 5562

บทบาทหน้าที่
- พูดคุยเพื่อสันติสุขกับกลุ่มผู้เห็นต่าง
- ประเมิน วิเคราะห์ท่าที ทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่างรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
- สื่อสาร ประสานงานเพื่อสร้างควมเชื่อมต่อไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดรับกัน
- ประชาสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหารวมทั้งพัฒนางานให้เกิดความก้าวหน้า
- ประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยเพื่อสันติสุข
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนให้คำปรึกษาและพัฒนาองค์ความรู้
- ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ความคิดเห็น