วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การดำเนินกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

 12 ก.ค. 2560 19:11 น.    เข้าชม 3148

เป้าหมายและทิศทาง
- ระยะที่ 1 การพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ (Confidence building)
- ระยะที่ 2 การบรรลุข้อตกลงแนวปฏบัติสองฝ่าย (Code of Conduct) นำไปสู่การลดการเผชิญหน้
ยุติการใช้ความรุนแรง
- ระยะที่ 3 การบรรลุฉันทามติของทางออก (Road Map) จากความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

ความคิดเห็น