วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

พิธีมอบบ้าน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข”

 12 ก.ย. 2564 21:11 น.    เข้าชม 35

          พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข” โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พันเอก จิรวัฒน์ จุฬากาญจน์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 49 ข้าราชการ กลุ่มพลังองค์กร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งพี่น้องประชาชน ที่มีฐานะยากจน ยิ่งลำบากมากขึ้น หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เล็งเห็นความสำคัญ ในการเข้าไปให้การช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัด โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซ่อมสร้าง ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่มีฐานะยากจน และเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ เพื่อให้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป ซึ่งหากพื้นที่ใด มีประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยที่ผู้นั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมจากการสรรหาของสภาประชาธิปไตยตำบล เป็นผู้มีจิตสาธารณะและประกอบคุณความดีมาอย่างสม่ำเสมอ จะได้มีกำลังใจในการทำความดีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ยินดีเข้าไปให้การช่วยเหลือ และเข้าดำเนินการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย ต้องขอขอบคุณกำลังทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

          สำหรับการจัดโครงการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส “ซ่อมสร้าง ปันสุข” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ หรือครอบครัวผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมบ้าน ผ่านการพิจารณาของสภาประชาธิปไตยตำบล จำนวน 2 หลัง ได้แก่ หลังที่ 1 บ้าน นาง หัสนะ กลีมอ บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 2 บ้านตะโละบูเก๊ะ ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี และ หลังที่ 2 บ้าน นางสาว อาตีกะห์ ดือเร๊ะ บ้านเลขที่ 126/1 หมู่ที่ 2 บ้านจะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

ความคิดเห็น