วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

โครงการ "ติวข้น...ค้นฝัน" ครั้งที่ 8 นำทางพัฒนาทักษะความรู้แก่เยาวชนชายแดนใต้

 21 ธ.ค. 2562 15:38 น.    เข้าชม 1530

          วันนี้ (21 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่อาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พันเอก ไชยมงคล ประโลมรัมย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ติวข้น...ค้นฝัน" ครั้งที่ 8 โดยมีผู้แทนจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี, ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี, หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี, เครือข่ายพยาบาลรักบ้านเกิด, คณะครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม

          พันเอก ไชยมงคล ประโลมรัมย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี กล่าวว่า โครงการติวข้นค้นฝัน เป็นโครงการที่นำทางเยาวชนให้มีทักษะความรู้ด้านวิชาการเพิ่มขึ้น โดยมีผลสัมฤทธิ์คือสามารถพิชิตข้อสอบกลางของประเทศได้ นอกจากนี้ เยาวชนทุกคนยังมีโอกาสได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ได้มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์ นักเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้จัดกิจกรรม ซึ่งมีทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม โดยจะมีหน่วยในพื้นที่คอยติดตามดูแลให้คำปรึกษากับนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการจนกว่าจะประสบผลสำเร็จ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตามความคาดหวัง โดยนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ หลายคนอยู่ในชนบทที่ห่างไกล มีฐานะที่ค่อนข้างยากจน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ไม่เคยนิ่งดูดายและพยายามให้ความช่วยเหลือทุกวิถีทาง ซึ่งในครั้งนี้ มีทุนการศึกษาจากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆเพื่อที่จะสานฝัน ของนักเรียนให้เป็นไปตามคาดหวังอีกด้วย

          สำหรับโครงการติวข้นค้นฝัน เป็นโครงการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การสนับสนุน มาโดยตลอด เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอบแข่งขันทางวิชาการของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ผ่านตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชาที่กำหนด จนสามารถศึกษาต่อได้ระดับอุดมศึกษา ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 5 ปีต่อเนื่อง มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 2 พันคนและมีอัตราการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยสถิติล่าสุดนักเรียนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และในปี 2563 คณะอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การศึกษาสาขาวิชาต่างๆที่น่าสนใจ พร้อมทั้งมีทุนการศึกษามอบให้นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี ปฏิบัติตามจำนวนระยะเวลาที่กำหนด โดยจะดำเนินการคัดเลือกและมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้นักเรียนมากกว่า 60 ล้านบาท จะเปิดสอนเสริมตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

ความคิดเห็น