วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐ

 28 พ.ย. 2562 15:01 น.    เข้าชม 460

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ ตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยมีส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

          พลโท สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ว่าวันนี้กำลัง 3 ฝ่าย ได้บูรณาการเป็นหนึ่งเดียว ทั้งในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานด้านการพัฒนาและกลไกราชการปกติ ภายใต้การบูรณาการและขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่และตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน ภายใต้แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2563 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามนโยบาย คือ การเปลี่ยนผ่านการแก้ไขปัญหาไปสู่ระยะที่ 3 คือ การเสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความคิดเห็น