วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

กลุ่มเปราะบางยะลา ฝึกผลิตไข่เค็มเพื่อจำหน่าย ด้าน ศอ.บต. หนุนเต็มที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

 1 มี.ค. 2564 15:30 น.    เข้าชม 43

          ที่มหาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยนายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในกิจกรรมฝึกอบรมผลิตไข่เค็ม โครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ซึ่ง ศอ.บต. ให้การสนับสนุนเพื่อให้กลุ่มประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการคิดสรรค์ วิธีการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กในชุมชนของตนเองด้วยความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว เข้าใจและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

          กิจกรรมฝึกอบรมผลิตไข่เค็ม จัดขึ้นโดยสมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ ซึ่งจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในลักษณะดังกล่าวร่วมกับกลุ่มเปราะบาง เยาวชน แม่เลี้ยงเดี่ยว และเด็กออทิสติกในชุมชนย่านตลาดเก่า เมืองยะลา ซึ่งนอกจากฝึกอบรมการผลิตไข่เค็มแล้ว ยังจัดกิจกรรมเย็บกระเป๋าและการทำขนมเพื่อจำหน่าย อีกด้วย

          นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวออทิสติก สามารถสอบผ่านการฝึกอบรมผลิตไข่เค็มเป็นผู้ประกอบการสัมผัสอาหาร และยังสามารถจดทะเบียนการจัดตั้งกลุ่มประกอบอาชีพของเทศบาลนครยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัว ทั้งนี้ ขอบคุณภาคประชาสังคมที่ช่วยกันสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ดูแล แบ่งปัน เพื่อให้มีชุมชนต้นแบบเกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างไรกินดีขอให้ระลึกเสมอว่า ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นที่สันติสุข เพื่อให้ชายแดนใต้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริง

#ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น