วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ.2564

ตอนที่ ๑๐ ยาเสพติด ปัญหาเร่งด่วน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 13 พ.ย. 2562 14:14 น.

รายการมองมุมบวก ปี 2562

Now Playing 10/55
1

ตอนที่ ๑ การค้าขายชายแดน ด่านสุไหงโก ลก

2

ตอนที่ ๒ ท่าอากาศยานเบตง ที่สุดแห่งการรอคอย

3

ตอนที่ ๓ ฮาบาสู่สากล

4

ตอนที่ ๔ ศึกษาดาราศาสตร์ ตามวิถีแห่งอิสลาม

5

ตอนที่ ๕ ยาเสพติดแก้ด้วยชุมชนฮูกุมปากัต

6

ตอนที่ ๖ Takecare Team แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน

7

ตอนที่ ๗ เครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

8

ตอนที่ ๘ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้วยระบบสมัครใจ

9

ตอนที่ ๙ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด

10

ตอนที่ ๑๐ ยาเสพติด ปัญหาเร่งด่วน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

11

ตอนที่ ๑๑ รถไฟทางคู่ หาดใหญ่ ปาดังเบซาร์ ประตูสู่อาเซียน

12

ตอนที่ ๑๒ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุน

13

ตอนที่ ๑๓ ทะเลหมอกสองแผ่นดินทีสุคิริน

14

ตอนที่ ๑๔ เข้าใจซึ่งกันและกัน

15

ตอนที่ ๑๕ ศาสนกิจของชาวพุทธใน จชต.

16

ตอนที่ ๑๖ แพทย์เคลื่อนที่เพื่อสุขภาพที่ดีของคน จชต.

17

ตอนที่ ๑๗ วิถีประมงพื้นบ้านชายแดนใต้

18

ตอนที่ ๑๘ พระเทพศีลวิสุทธิ์ ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธและมุสลิม

19

ตอนที่ ๑๙ วันสำคัญทางศาสนาพุทธใน จชต.

20

ตอนที่ ๒๐ สุคิริน ผืนดินที่พ่อให้

21

ตอนที่ ๒๑ ผลไม้ชายแดนใต้สู่ตลาดโลก

22

ตอนที่ ๒๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องแต่งกายมุสลิมสู่เชิงพาณิชย์

23

ตอนที่ ๒๓ ยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

24

ตอนที่ ๒๔ โครงการ ๑ ปอเนาะ ๑ โครงการพัฒนา

25

ตอนที่ ๒๕ กศน ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

26

ตอนที่ ๒๖ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ปอเนาะ

27

ตอนที่ ๒๗ ครูอาสาปอเนาะ

28

ตอน ๒๘ ทะเลหมอกที่อัยเยอร์เวง

29

ตอน ๒๙ สันติภาพ สะท้อนผ่านภาพวาด

30

ตอน ๓๐ ตลาดจีนเก่าแก่ กลางเมืองปัตตานี

31

ตอน ๓๑ บัณฑิตแรงงานสื่อกลางระหว่างภาครัฐกับประชาชน

32

ตอน ๓๒ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

33

ตอนที่ 33 การย้ายถิ่นของประชากรวัยแรงงาน

34

ตอนที่ 34 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

35

ตอนที่ ๓๕ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยนวัตกรรมยางพารา

36

ตอนที่ ๓๖ กีฬาเชื่อมสัมพันธ์พหุวัฒนธรรม

37

ตอนที่ ๓๗ ล่องแพชมผืนป่าฮาลา บาลา

38

ตอนที่ ๓๘ ปลากือเลาะห์ราชาแห่งแม่น้ำสายบุรี

39

ตอนที่ ๓๙ มัสยิดนัจมุดดีนความภาคภูมิใจของคนทรายขาว

40

ตอนที่ ๔๐ โขนชายแดนใต้สืบสานศิลปะขั้นสูง

41

ตอนที่ ๔๑ บทบาทของสมาพันธ์ชาวไทยพุทธใน จชต

42

ตอนที่ ๔๒ ท่องเที่ยววิถีชุมชนบางปู

43

ตอนที่ ๔๓ วิถีชุมชนแห่งเทือกเขาบูโด

44

ตอนที่ ๔๔ จิตอาสา ญาลันนันบารู

45

ตอนที่ ๔๕ การจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ:ผู้ติดยาเสพติดระดับอำเภอ

46

ตอนที่ ๔๖ ศูนย์พัฒนาประชาธิปไตยระดับชุมชน

47

ตอนที่ ๔๗ นักอนุรักษ์สายพันธุ์ใหม่

48

ตอนที่ ๔๘ เบตงความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์

49

ตอนที่ ๔๙ ความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

50

ตอนที่ ๕๐ สาขาอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

51

ตอนที่ ๕๑ สาขาอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง

52

ตอนที่ ๕๒ แรงงานอาชีวศึกษาชายแดนใต้

53

ตอนที่ ๕๓ คนรุ่นใหม่พัฒนาปลายด้ามขวาน

54

ตอนที่ ๕๔ ชั่วโมงเรียนศาสนาในโรงเรียนสองวิถี

55

ตอนที่ ๕๕ ครูใต้ใจยังสู้

ความคิดเห็น