วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

งานวิจัย ๓ จชต.

การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” ของชาวมุสลิมในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ / The Conservation Promotion and Development of Traditional Values of ‘Khatam Quran’ of Muslims in Five Southern Border Provinces
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: อาจารย์สุรชัย ไวยวรรณจิตร / นายมูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง / โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไฟล์ดาวน์โหลด: khatam_quran.pdf
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา การแสดงมะโย่ง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี / To Participate in the Promotion of Local Culture in the Deep South Sustainable: A Case Study Shows Ma Yong, Muang Pattani.
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: เชษฐา มุหะหมัด / ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 2559
ไฟล์ดาวน์โหลด: ma_yong.pdf
การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒธรรมอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี / Development Strategic of Conservation and Promotion for LONG-LAE Traditional of Local Government Organization in Multiculturalism Maikaen District Pattani Province
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: ดร.อัศว์ศิริ ลาปีอี / ดร.ฐากร สิทธิโชค / นายณภัทร รัตนมา / นายเกียร์ติ แก้วเอียด / นางสาวปการียะห์ เจะหะ / โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
ไฟล์ดาวน์โหลด: long-lae.pdf

หน้า 4 จาก 6 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 51 รายการ