วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙:๒๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.หัวหน้าคณะเดินทางพาสื่อมวลชนส่วนกลางไปกราบสักการะหลวงปู่ทวด ณ วัดราษฏร์บูรณะ (ช้างให้) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ มาให้การต้อนรับ...

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐:๓๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. หัวหน้าคณะเดินทาง พาสื่อมวลชนส่วนกลางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดทรายขาว โดยมี นายอับดุลเลาะ ดาเล็ม ดาเบ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และนายสมาน สิปูเต๊ะ กำนันตำบลทรายขาวมาให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้ไปศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่บ้านทรายขาว เยี่ยมชมมัสยิดนัจมุดดีน อายุกว่า ๓๐๐ ปี รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับผู้นำทางศาสนา และเวลา ๑๓๐๐ ได้เดินทางไปดูการทอผ้าของกลุ่ม ทอผ้าตำบลทรายขาว ซึ...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. เพื่อให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมมนา ฯ ณ ห้องเก้าแสน โรงแรม ลี การ์เด้น อำเภอหาดใหญ่ จว.ส.ข....

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๑:๐๐ กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมทำความสะอาด คลองเปรมประชากร บริเวณบึงมักกะสัน ทางยกระดับถนนดินแดง - พระราม ๙ ตามโครงการมวลชนจิตอาสา “คน รัก คลองเปรมประชากร ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เป็นระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร...

..อ่านต่อ
14 มิ.ย. 2562

เมื่อ ๕ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. พ.อ.ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ เดินทางไปสถานีโทรทัศน์ นิวส์ทีวีช่อง ๑๘ โดย ดร.ประภา ศรีนวลนัด เหตระกูล ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็นบรอดคาสท์ จำกัด ให้การต้อนรับคณะจาก ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมแนะนำแนวทางการนำเสนอของ New TV โดยเป็นสถานี ที่เน้นการนำเสนอสารคดี และกำลังจะเพิ่มช่วงข่าว ซึ่งการนำเสนอข่าวก็จะเป็นแนวสร้างสรรค์ ไม่เน้นนำเสนอข่าวรุนแรง เช่นเดียวกับ คุณเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว ได้กล่าวเสริมว่า โดยส่วนตัวที่ผ่านมาทำงานร่ว...

..อ่านต่อ
14 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดโครงสร้างความเข้มแข็งกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ในการประชุมหารือร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กอ.รมน.ภาค ๔ สน., สล.คปต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนย.กอ.รมน., สบป.กอ.รมน., ยก.ทบ., กบ.ทบ. และ สพ.ทบ.) เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา ได้แก่ ๑. ปัญหาด้านสถานที่ตั้งฐานปฏิบัติการ ๒. ปัญหาด้าน ยุทธการ และการฝึก ฯ ๓. ปัญหาด้านกำลังพล และการบร...

..อ่านต่อ
7 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. จัดการประชุมจัดทำโครงสร้างการจัดและอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สนย.กอ.รมน., รอง ผอ.สปง.กอ.รมน., เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน., รอง ผบช.ภ.๙/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต., รองอธิบดี ปค.มท., ผอ.กยก.นทพ., หน.กลุ่มงาน สบค.ศอ.บต., ผู้บริหาร ศปป.๕ กอ.รมน. และฝ่ายอำนวยการ ศปป.๕ กอ.รมน. สรุปผลการประชุมมีสาระสำคัญดังนี้.- ๑. ให้ยึดถือกรอบนโยบายจัดทำ...

..อ่านต่อ
7 มิ.ย. 2562

เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙:๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และกำลังพล ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมายุ ๔๑ พรรษา ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ...

..อ่านต่อ
31 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พ.ค. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ ๓ จชต.เพื่อประสานการปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือนหลัง กับหน่วยในพื้นที่ ได้แก่ ฉก.ปัตตานี, ฉก.ยะลา, ศปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ฉก.นราธิวาส ในเรื่อง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จะต้องใช้งานได้ทุกตัว, การประเมินผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุดคุ้มครองตำบล จำนวน ๑๐๖ ชคต., การลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือ (ซิมการ์ด), การแลกเปลี่ยนถังแก๊สคอมโพสิต และเรื่องอื่น ๆ เช่น การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ จชต. ซึ...

..อ่านต่อ
31 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พ.ค. ๖๒ พล.ต. บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. (๑) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง รวม ๓๐ คน ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ตามโครงการ พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ครั้งที่ ๒/๖๒ ๒.๑ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒ คณะ Press Tour พบปะพูดคุยกับ คุณมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส, รับฟังบรรยายสรุปจาก พล.ต.ต. ดุษฎี ชูสังกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดน, รั...

..อ่านต่อ
หน้า 19 จาก 24 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 234 รายการ