วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

8 พ.ย. 2562

วันที่ ๘ พ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ และแถลงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ของ กอ.รมน. โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล...

..อ่านต่อ
31 ต.ค. 2562

๓๑ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วย พ.อ.พิชญุตม์ เงินแถบ รอง ผอ.สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา จชต.(กพต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./ประธาน กพต. เป็นประธานการประชุม...

..อ่านต่อ
31 ต.ค. 2562

๓๑ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.ประชุมกับศูนย์สันติวิธี เพื่อหารือแนวทางสร้างความเข้าใจและสร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลกระบวนการ พูดคุยเพื่อสันติสุข ณ ห่องประชุม ศสว.ฯ (บ้านกรงนก)...

..อ่านต่อ
30 ต.ค. 2562

เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. ประชุมหารือกับ บก.ควบคุม อส.จชต.เพื่อขอรับทราบแนวทางการประเมินความเข้มแข็ง ชคต.ปี ๖๓ ( ๖ เดือนแรก และ ๖ เดือนหลัง) และการส่งมอบความรับผิดชอบ บก.ควบคุม อส.จชต.ให้กับ ปค.มท. ณ ห้องประชุม บก.ควบคุม อส.จชต....

..อ่านต่อ
29 ต.ค. 2562

เมื่อ ๒๙ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๑:๐๐ น. คณะ ผอ.ศปป.๕ เข้าเยี่ยมคำนับ หารือ พล.ท.สมพล ปานกุล มทน.๔/ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.ณ ห้องรับรอง กอ.รมน.ภาค ๔ สน....

..อ่านต่อ
29 ต.ค. 2562

๒๙ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.อ.สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. ผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.พร้อมด้วย พ.อ.หญิงสุพัฒนา เลี้ยงนาค หน.ฝ่ายประสานงานและการปฏิบัติ สบพ. ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)​ นโยบายการบริหาร​และการพัฒนา จชต. ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C รร. เดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ...

..อ่านต่อ
20 ก.ย. 2562

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้กรุณามอบเครื่องหมายยศ พล.ต. ให้กับกำลังพลที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพล ศปป.๕ ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุ รวมจำนวน ๔ นาย ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
20 ก.ย. 2562

วันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดประชุมเสนอความต้องการยุทโธปกรณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ฉก.นย.ทร. ศตส.จชต. ทอ., กกล.ตร.จชต., ฉก.ทพ., ฉก.หมายเลข, ฉก.จังหวัด และ ปค....

..อ่านต่อ
13 ก.ย. 2562

วันที่ ๑๐ - ๑๓ ก.ย. ๖๒ พ.อ. สุทธิพงษ์ พืชมงคล หน.ฝตส.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ ๓ จชต. เพื่อทำการตรวจประเมินการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) ของหน่วยในพื้นที่ ได้แก่ ฉก.ทพ.๔๑ ค่ายวังพญา อ.รามัน จ.ยะลา, ร้อย.ทพ.๔๑๑๓ ต.วังพญา อ.รามัน ฯ, ร้อย.ทพ.๓๓๐๒ อ.บันนังสตา จ.ยะลา, ร้อย.ทพ.๓๓๐๕ ต.ปุโรง อ.กรงปินัง ฯ, ฉก.ทพ.๔๗ อ.ยะหา ฯ, ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจ ฯ ได้ให้คำแนะนำ แก่หน่วยที่ได้รับการตรวจ พร้อมข้อเสนอแนะ...

..อ่านต่อ
13 ก.ย. 2562

วันที่ ๑๑ - ๑๓ ก.ย. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ จชต. เพื่อประสานและติดตามความคืบหน้าในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๒.๑ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ปี ๖๓ ณ ห้องประชุม ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ๒.๒ ติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “ระบบ ๒ แชะ อัตลักษณ์” โดยมีรายละเอียด ในแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งแนวทางการเพิ่มยอดผู้ลงทะเบียนของระยะที่ ๑ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง อีกทั้งขอทราบแผนการดำเนินการของระยะที่ ๒ หลัง ๑ พ.ย. ๖๒ ณ ห้องประชุม(๑) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค...

..อ่านต่อ
หน้า 16 จาก 24 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 234 รายการ