วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567

บทความ

27 ส.ค. 2563

          ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 และกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุสมบูรณ์ในปี 2564 คือ มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยคาดการณ์ว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด คือ มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ความท้าทายสำคัญคือการสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ในมิติคุณค่า และคุณูปการที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคม จะทำอย่างไรที่จะรับมือในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพโดยผู...

..อ่านต่อ
27 ส.ค. 2563

          ปัญหาความยากจนนับได้ว่าเป็นปัญหาหลักของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม จังหวัดปัตตานีก็เป็นจังหวัดที่มีปัญหาดังกล่าว แต่ในท่ามกลางความยากจนก็มีศักยภาพและโอกาสของการพัฒนาอยู่มาก นับได้ว่าเป็นความโชคดีของชาวสายบุรีที่มีต้นทุนทั้งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางทะเล และทางบก ไม่ว่าจะเป็นการทำประมงชายฝั่ง มีการเพาะเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ส่วนทางบกก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้ด้านการเกษตร และการแปรรูปผลิต...

..อ่านต่อ
27 ส.ค. 2563

          ชุมชนบ้านตรัง ตำบลบ้านตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ชื่อนี้ได้มาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา จึงมีฟางข้าวหรือซัง จำนวนมากกองอยู่กลางหมู่บ้าน เดิมเรียกหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านกองซัง หรือบ้านซัง ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นคำว่า บ้านตรัง มีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายจวนตานีหรือผ้าลีมา หัตถศิลป์บนผืนผ้าฝ้ายเหล่านี้สามารถบ่งบอกเรื่องราวเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านตรัง จากอดีต สู่ปัจจุบันได้ ถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาด้วยการสืบสานตำนานเส้นสายจนกล...

..อ่านต่อ
27 ส.ค. 2563

          อาหารพื้นถิ่นของแต่ละชุมชน ถือเป็นภาษาอย่างหนึ่งที่สามารถบอกเล่าถึงเรื่องราวของวัฒนธรรม และวิถีชีวิตนั้น ๆ อย่างออกรส และตรงไปตรงมา “โลเคิล อร่อย” กิจการเพื่อสังคม ซึ่งเชื่อในแนวคิดนี้ และมีเป้าหมายในการสร้างเชฟท้องถิ่น โดยการนำเสนออาหารพื้นบ้านจานอร่อยจากชุมชน เพื่อให้คนเมืองได้มีโอกาสลิ้มรสอาหารที่อร่อยแปลกใหม่ และสัมผัสถึงวิถีวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลายจากท้องถิ่น           โลเคิล อร่อย ต่อยอดมาจาก Local Alike ก...

..อ่านต่อ
27 ส.ค. 2563

          “เทใจดอทคอม” พื้นที่กลางสำหรับคนที่อยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม เว็บไซต์นี้มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำเรื่องดี ๆ เพื่อสังคม ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร กลุ่มคน และกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำเรื่องดี ๆ ให้เกิดขึ้นจริงและขยายผลต่อไป มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และ สถาบัน Change Fusion จึงร่วมกันสร้างพื้นที่กลางเพื่อชักชวนให้น้ำใจหลั่งไหลเข้ามาที่ตรงนี้ สมาชิกของเทใจดอทคอม ยังสามารถมีส่วน...

..อ่านต่อ
27 ส.ค. 2563

          ณ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ผืนป่ารอยต่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีพื้นที่กว่า 200,000 ไร่ เป็นป่าดิบชื้นที่ปกคลุมเทือกเขาทั้งหมดมีไม้ขนาดใหญ่ และพรรณไม้หายาก สัตว์ป่าหายาก และนกหลายชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ รวมทั้ง “นกเงือก” สัตว์ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศป่าดิบเมืองร้อน เป็นผู้แพร่กระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ ซึ่งในสมัยก่อนสังคมส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องความสำคัญของนกเงือก แม้ชาวบ้านที่อยู่รอบผืนป่าก็ยัง...

..อ่านต่อ
27 ส.ค. 2563

          หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นหมู่บ้านชาวมุสลิมที่อยู่ชายแดน ไทย-มาเลเซีย จากอดีตนักต่อสู้เพื่อเอกราชมาลายาของกองทัพประชาชนมาลายา กรมที่ 10 สู่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเมื่อมีการลงนามในสัญญาสันติภาพ 3 ฝ่ายระหว่างรัฐบาลไทย มาเลเซีย และพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ในปี 2532 โดยรวมกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้านชื่อ บ้านรัตนกิตติ 4 ต่อมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จตรวจ...

..อ่านต่อ
27 ส.ค. 2563

          “ปิดทองหลังพระไปเรื่อย ๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหา   ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจในการทำงานของ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในการน้อมนำโครงการพระราชดำริกว่า 4,810 โครงการมาสานต่อ ด้วยหลักการดำเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ปั...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2563

          บอนไซ หรือ ไม้แคระ เป็นศิลปะแขนงหนึ่งในการปลูกพืชแบบย่อส่วน จากเดิมที่เป็นไม้มีขนาดใหญ่ นำมาปลูกในกระถางที่เล็กลง หมั่นดูแลตัดแต่งกิ่ง กำหนดให้อยู่ในกระถางนั้นๆ เพื่อให้มีรูปทรงเป็นไปตามที่ผู้ปลูกต้องการ เป็นที่นิยมของกลุ่มคนที่รักต้นไม้ ชนิดของพันธุ์ไม้ที่นำมาทำเป็นบอนไซมีด้วยกันหลากหลาย ปัจจุบันไม้ที่ได้รับความนิยม และนำมาเพิ่มมูลค่าเป็นไม้ประดับได้อย่างน่ารักก็คือ ต้นมะพร้าว เทคนิควิธีการปลูกมะพร้าวบอนไซ มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซีย ด้วยรูปทรงที่...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2563

          จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก และไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งความยากลำบากของการแก้ไขปัญหาโรคโควิด คือ การจัดความสมดุลระหว่างการควบคุมโรค กับการพยุงภาวะเศรษฐกิจ พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ไม่น้อยไปกว่าพี่น้องในพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศ ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้จำนวนมากต้องอพยพกลับจากการทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซีย ซึ่งรัฐบาลต้องทำการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสไปพร้...

..อ่านต่อ
หน้า 9 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ