วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

บทความ

16 ก.พ. 2565

          ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. มีแนวทาง และเจตนารมย์ในยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนอย่างเร่งด่วน เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจน และพัฒนาทุกช่วงวัย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองในเรื่องการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่ และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง โดยใช้ข้อมูลคนจนจาก TPMAP (Thai People Map and Analytic Platform) ของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการร่วมกัน...

..อ่านต่อ
15 ก.พ. 2565

          หากเราถามคนส่วนใหญ่ว่า “ชอบทะเลไหม” แน่นอนคำตอบที่ได้รับจากคนส่วนใหญ่ ก็น่าจะตอบว่า “ชอบ” เพราะทะเลคือทรัพยากรธรรมชาติ ที่มอบสิ่งต่าง ๆ ให้กับผู้คน ทั้งในแง่ความสุข และการเป็นแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ มากมาย ที่ยังประโยชน์ให้กับผู้คน ไม่ว่าจะเป็น แหล่งอาหาร และอื่น ๆ           ข้างต้นคือ คำถาม และคำตอบที่ได้จากผู้คนส่วนใหญ่ แต่ถ้าเราถามคำถามนี้ กับผู้คนบางกลุ่ม ที่ต้องอยู่อาศัย ต้องใช้ชีวิต และฝากชีวิตกับท...

..อ่านต่อ
15 ก.พ. 2565

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/64 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน และบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมเป็นประธาน โดยมีการพิจารณามอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะของประเทศไทยให้แก่ 15 พื้นที่ โดยมีการพัฒนาเมือง  และได้รับการประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ ได้แก่ 1) สามย่านสมา...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

          ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่สั่งสมมานาน เป็นภาวะความขาดแคลน ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล ส่งผลให้เกิดความทุกข์ยากในการดำเนินชีวิต รวมถึงการขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลาย ๆ ด้าน และส่งผลต่อการพัฒนาในระดับประเทศตามมาในที่สุด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความยากจนในสังคมไทยให้ทุเลาเบาบางลงไป เพื่อให้สามารถต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ ต่อไป ภาพรวมคนยากจนของประเทศไทย     &nbs...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

          การศึกษา ถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) อย่างไรก็ตาม เมื่อมองลึกลงไปในเรื่องสถานการณ์ และการจัดการในเรื่องการศึกษาใน จชต. พบว่า มีปัญหาในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการกระจายโอกาส การเคารพความแตกต่าง การมีส่วนร่วม และการปรองดอง ปัญหาเหล่านี้ เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ จชต.           ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวข้างต้น รวมไปถึงกา...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

          ในการแก้ไขปัญหาใด ๆ ในโลกนี้ จะต้องเริ่มต้นที่การทำความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อจากนั้นก็จะเป็นการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา เมื่อมีแผนในการแก้ไขปัญหา สิ่งที่ตามมาก็คือการดำเนินการแก้ไขปัญหา  ตามแผนที่วางไว้ และท้ายที่สุดก็คือการตรวจสอบและประเมินผลว่าการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่           อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการในการแก้ไขปัญหาก็คือ ข้อมูลที่จะใช้สนับสนุน ในทุกกระบวนการของการแก้ไขป...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

          ชุมชนบ้านม้าเงย-โคกม่วง ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนที่มีพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีทั้งการทำสวนยางพาราและทำสวนผลไม้ รวมไปถึงการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อใช้เป็นอาหารและเพื่อขายเป็นรายได้ อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มกันเพื่อรวบรวมผลผลิตที่มีอยู่มากมายในพื้นที่ มาแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในนาม “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง” การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านความสามัคค...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

          ปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในมิติสังคมจิตวิทยา และเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือ ปัญหาการว่างงาน โดยเฉพาะการว่างงานในระดับเยาวชน จากข้อมูลของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา มีอัตราการว่างงานค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนั้นยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สถานการณ์โควิดทำให้อัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น         &n...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

          อริสโตเติ้ล นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกได้กล่าวไว้ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Human being is social animal)” เนื่องจากมนุษย์ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวตามลำพังได้ เนื่องจากมนุษย์ต้องทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน และแต่ละชีวิตต่างก็ต้องการที่จะเสริมสร้างความสุข ความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับตนเองอยู่เสมอ สังคมจึงเป็นแหล่งรวมศูนย์ทางความคิดที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา เพื่อแสวงหาคำตอบทุก...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

          ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น พบว่ากลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติดส่วนใหญ่ จะเป็นเยาวชนที่อยู่ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา กลุ่มแรงงานที่กำลังว่างงาน ซึ่งแนวทางในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาพบว่า การปราบปรามและการจับกุมอย่างหนักไม่ได้ช่วยให้ปัญหาลดลง แต่การสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้แก่คนในสังคม ช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในชุมชนของตนเอง และการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดที่ควรจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ไ...

..อ่านต่อ
หน้า 4 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ