วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567

บทความ

21 ส.ค. 2560

      พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กล่าวไว้ว่า “การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้" นั้นจะต้องทำให้เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น ตามศักยภาพของตนเองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การที่จะไปถึงจุดนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาแบบสองทาง ให้นักเรียนถาม ตอบ ชี้แจง เรียนรู้นอกห้อง ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยให้ครูและนักเรียนเรี...

..อ่านต่อ
18 ส.ค. 2560

      อดุลย์ เร็งมา ลูกชาวสวนยางฐานะยากจนคนหนึ่ง มีความใฝ่ฝันอยากเป็นคุณหมอตั้งแต่เด็ก จากภาพประทับใจที่เห็นหมอสวมชุดทำงานสีขาว ไปฉีดยา ฉีดวัคซีน ให้ความรู้กับชาวบ้านและเด็กๆ ในความรู้สึกแล้ว หมอเป็นอาชีพที่เป็นฮีโร่ เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ แต่ไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้เป็นหมอ เพราะพ่อแม่เป็นชาวสวนยางที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ครอบครัวของเขา มีพี่น้องถึง 4 คน แต่ตัวเขาเองนั้น คิดว่าถ้ารอมรดกไม่มีทางที่จะมีโอกาสที่ดี มีแต่การศึกษาเท่านั้น ที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้ จึงพยายามตั้งใจเรียนให้มา...

..อ่านต่อ
15 ส.ค. 2560

      บ้านม่วงเตี้ย ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และมีชุมชนไทยพุทธอาศัยอยู่ด้วยเช่นกัน โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 เป็น โรงเรียนประจำตำบล ที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนนอกจากจะเรียนหนังสือตามหลักสูตรการศึกษาภาคปกติแล้ว ทางโรงเรียนยังมีนโยบายส่งเสริมให้ทำกิจกรรมนอกเวลาเรียนในรูปแบบโครงงาน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการด้วยตัว...

..อ่านต่อ
12 ส.ค. 2560

“พระราชินีฯ พูดว่าให้สานกระจูด กระจูดนี้ไม่ให้หาย ให้สอนคนอื่นด้วย เวลาเราแก่แล้ว คนอื่นก็เป็นเวลาเราไม่อยู่แล้ว ไม่ให้หาย เราภูมิใจมากเลย”       เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทรงพบเห็นปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมากมาย จึงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยพระราชทานความช่วยเหลือครอบครัวราษฎร ที่มีฐานะยากจน โดยพระราชทานกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้กับราษฎร เพื่อเป็นอาชีพเสริมในยามว่า...

..อ่านต่อ
8 ส.ค. 2560

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับประโยชน์ของกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๘ และในพิธีจัดการแข่งขันฟุตบอล ส.ส.มหากุศล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๑๒ ความว่า “การกีฬานั้น ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่า เป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้แข็งแรง และฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้ว ร่าเริง รู้จักแพ้ รู้จักชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการให้อภัย ซึ่งกันและกัน สามัค...

..อ่านต่อ
31 ก.ค. 2560

      ในผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ ยังมีพื้นที่ทุรกันดารที่ประชาชนไทยอยู่อาศัยอยู่ห่างไกลความเจริญ อีกทั้งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยต่อชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบ หากทว่าในพื้นที่เหล่านี้ก็มีกลุ่มคนและองค์กรต่างๆ หลากหลายที่มีความมุ่งมั่นที่ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดารมาโดยตลอด โดยเฉพาะอาชีพครูซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละตนเองปฏิบัติหน้าที่เพื่อเด็ก เยาวชน เป็นแม่พิมพ์และแบบอย่างของการพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีและคนเก่ง เพื่อจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศช...

..อ่านต่อ
27 ก.ค. 2560

      ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงจนทำให้หัวหน้าครอบครัวต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนั้น นั่นหมายถึงบทบาทของสตรี ที่ขึ้นชื่อว่า แม่บ้าน ได้เริ่มต้นขึ้น โดยสตรีผู้ได้รับผลกระทบ ต้องรับบทบาทเป็นทั้งแม่และผู้นำครอบครัวในเวลาเดียวกัน ทั้งกลุ่มสตรีที่สามีเสียชีวิต หรือสามีพิการจำนวนมาก ในช่วงเริ่มแรกทางรัฐบาล ได้ใช้โครงการสร้างงานเร่งด่วน เป็นโครงการที่เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาให้สตรีเหล่านี้มีอาชีพ ต่อมาเมื่อจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ มีมากขึ้นกว่า 2,000 คน ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใ...

..อ่านต่อ
24 ก.ค. 2560

      ในมุมมองของศาสนาอิสลาม การค้นหาและสั่งสมความรู้ เป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย โดยไม่มีการแบ่งแยก โดยความรู้ที่ค้นหาและสั่งสม เป็นความรู้เกี่ยวกับความจริง และภูมิปัญญาต่างๆ ที่นำมาสู่การสร้างความเฉลียวฉลาด คุณค่าของชาวมุสลิมขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ที่คนๆ นั้นมีอยู่ รวมไปถึงความเข้าใจ และสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ การทำความเข้าใจในเรื่องนี้ จะทำให้เข้าใจ วิถีชีวิตแห่งความเป็นอิสลามได้ดียิ่งขึ้น เป็นมากกว่าการศึกษาและการพัฒนาท...

..อ่านต่อ
12 ก.ค. 2560

      เมื่อพิจารณากันถึงความงามทางธรรมชาติของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนั้น ที่นี่มีพร้อมทั้งป่าอุดมสมบูรณ์ อย่าง ป่าฮาลา-บาลา อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปจนถึงหาดทรายขาวเลื่องชื่ออย่างหาดตะโละกาโปร์ แหลมตาชี หรือหาดตะโละสะมิแล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี แต่แน่นอนว่า การท่องเที่ยวนอกจากจะนำมาซึ่งเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจท้องถิ่น ยังมีผลกระทบตามมาด้วย หนึ่งในปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวที่นี่ ไม่แตกต่างจากแหล่งท่องเ...

..อ่านต่อ
3 ก.ค. 2560

     ยะลา เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย และได้ชื่อว่ามีผังเมืองที่สวยงามที่สุด และในด้านการกีฬา ยะลายังเป็นแหล่งต้นน้ำของศิลปะมวยไทย ศาสตร์การป้องกันตัวและการต่อสู้ของไทย ปัจจุบันมีศูนย์กลางการศึกษาแขนงวิชาศิลปะมวยไทยที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้นำศิลปะมวยไทย มาเป็นหลักสูตรกีฬาเสริมสร้างสุขภาพรูปแบบใหม่  โดยศิลปะการต่อสู้มวยไทยนั้น เน้นการเสริมสร้างพละก...

..อ่านต่อ
หน้า 20 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ